Karta Oferty Wersja 1 2018-01-22T14:07:52+00:00

Grunty - działka budowlana, 9 953 m2, Wilkszyn

Grunty - działka budowlana na sprzedaż, Wilkszyn

Cena: 2 289 190 PLN

230 PLN/m2

Karolina Winiarska
nr licencji: 24507
Tel.kom.: 737403024
Telefon: 737 403 024
nieruchomosci@bernacka.pl

Opis

Polecam dużą działkę w Wilkszynie o powierzchni 9953 m2, gmina Miękinia. W sąsiedztwie nowo powstałe osiedle. Wjazd z dwóch ulic Wiśniowej oraz Morelowej.
Działka objęta planem zagospodarowania przestrzennego - symbol 10MN z przeznaczeniem podstawowym - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
Link do uchwały:
file:///C:/Users/biuro/Downloads/1_akt_Wilkszyn%20(1).pdf

§ 14. 1. Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami
od 1MN do 3 MN i od 8MN do 27MN oraz 30 MN ustala się:
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego - 5 - Poz. 4275
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające - drogi wewnętrzne.
2. Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia:
1) w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:
a) powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych nie może być mniejsza niż 1000 m
2
b) wskaźnik intensywności zabudowy w przedziale od 0,1 do 0,8;
c) co najmniej 50% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego,
d) wysokość zabudowy nie może przekraczać 9 m,
e) dachy strome dwuspadowe o symetrycznym nachyleniu połaci pod kątem 35°- 45°, kryte dachówką
ceramiczną w kolorze ceglastym lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastym matowym,
f) dopuszcza się dachy wielospadowe przy stosowaniu jako wiodącego układu dwuspadowego,
g) dopuszcza się wzbogacenie formy dachu dwuspadowego poprzez wzbogacenie dachu o lukarny o innej
geometrii dachu,
h) budynki gospodarcze i wolno stojące garaże mogą być wyłącznie parterowe i muszą mieć formę dachu
odpowiadającą formie dachu budynku mieszkalnego,
i) liczba miejsc do parkowania na parkingach terenowych i wbudowanych nie może być mniejsza
niż 1 stanowisko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 30 m
2
p. u. usług,
j) na elewacjach wymóg stosowania stonowanych, pastelowych barw;
2) w zakresie linii zabudowy:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg:
- w odległości 8 m od linii rozgraniczających 1KDD,
- w odległości 6 m od linii rozgraniczających drogi wewnętrzne, z zastrzeżeniem lit. b,
b) na terenie 10MN nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości od 6 m do 10 m od linii rozgraniczającej
10KDW,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 12 m od linii rozgraniczających tereny ZL,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 20 m od osi istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia,
e) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 20 m od osi istniejącej napowietrznej linii
elektroenergetycznej 110 KV;
3) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu - zakaz
rozbudowy i nadbudowy budynków położonych poza obszarem wyznaczonym przez linie, o których mowa
w pkt 2

Księga wieczysta bez obciążeń, bez hipoteki.
Preferowany klient gotówkowy.

Polecam i zapraszam na prezentację.
BERNACKA BN Karolina Winiarska 737 403 024.

Pełna oferta biura na bernacka.
W ramach naszej usługi zapewniamy profesjonalną pomoc i obsługę prawną transakcji!

Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu prawa, lecz mają jedynie charakter informacyjny. Zdjęcia i opisy użyte w tej prezentacji stanowią własność w świetle prawa autorskiego
Oferta nr 15920346 wysłana z systemu LocumNet Online

Szczegóły

Numer oferty 15920346
Typ oferty Grunty - działka budowlana
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 2 289 190 PLN
Cena za m2 230 PLN
Powierzchnia 9 953 m2
Miejscowość Wilkszyn
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Ulica/Osiedle Wiśniowa
Powiat średzki
Gmina Miękinia