Karta Oferty Wersja 1 2018-01-22T14:07:52+00:00

Grunty - działka budowlana, 1 500 m2, Lutynia

Grunty - działka budowlana na sprzedaż, Lutynia

Cena: 320 000 PLN

213 PLN/m2

Karolina Winiarska
nr licencji: 24507
Tel.kom.: 737403024
Telefon: 737 403 024
nieruchomosci@bernacka.pl

Opis

Polecam śliczną działkę w Lutyni o powierzchni 1500 m2 przy ul. Słonecznej. Działka płaska, o wymiarach 20 m szerokości x 75 m długości. Nieruchomość objęta planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna - symbol D.MN1 oraz teren zieleni miejskiej D.2N1.
Dostępne media: prąd, woda.

Cała Infrastruktura w pobliżu: markety, apteka, park, szkoła, pizzerie, delikatesy, fitness, przychodnia i wiele innych znajdują się do 5 min jazdy samochodem.
18 km do ścisłego centrum Wrocławia, 5 km do granic Wrocławia.
Polecam i zapraszam na prezentację. Oferta na wyłączność.
BERNACKA BN Karolina Winiarska tel. 737 403 024
Pełna oferta biura na bernacka.
W ramach naszej usługi zapewniamy profesjonalną pomoc i obsługę prawną transakcji!
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu prawa, lecz mają jedynie charakter informacyjny. Zdjęcia i opisy użyte w tej prezentacji stanowią własność w świetle prawa autorskiego

Uchwała do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
DZIAŁ III.USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW WYZNACZONYCH PLANEM§ 16. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami D.MN1, D.MN2 i D.MN3 ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca; 2) przeznaczenie uzupełniające: a) zieleń urządzona, tereny wód, w tym cieków wodnych i rowów melioracyjnych, b) usługi komercyjne nieuciążliwe realizowane jako lokale wbudowane lub dobudowane, o powierzchni nie przekraczającej powierzchni zabudowy mieszkaniowej na działce, c) dojścia, dojazdy, miejsca postojowe związane z obsługą zabudowy, d) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej; 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: a) wysokość nowobudowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe, nie więcej niż 10m licząc od poziomu terenu do kalenicy dachu, b) w istniejących remontowanych budynkach przekraczających wskaźniki podane powyżej dopuszcza sięzachowanie istniejącej wysokości, c) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę maksymalnie do 30 % powierzchni działek, d) ustala się wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 50 % powierzchni działki, e) ustala się jako obowiązujące stosowanie połaci dachowych: - od 35 - 45°, w układzie symetrycznym, dwuspadowe lub naczółkowe, - dopuszcza się dachy wielospadowe i mansardowe, - w parterowej zabudowie garażowej, gospodarczej, lokalizowanej w granicy działki dopuszcza się dachy jednospadowe; f) dopuszcza się dachy o innym kącie nachylenia, w tym dachy płaskie, pod warunkiem realizowania inwestycji jako zespół takich budynków, przynajmniej na odcinku drogi pomiędzy najbliższymi skrzyżowaniami, lub zespołu zabudowy składającej się minimum z 4 budynków, realizowanych według jednolitej koncepcji architektonicznej, zzastrzeżeniem, że przy dachach stromych nachylenie połaci nie może być większe niż50°, g) ustala się linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, przy czym, jeżeli istniejące budynki wykraczają poza ustalone linie zabudowy dopuszcza się ich remonty bez możliwości rozbudowy poza ustalone linie zabudowy, natomiast w przypadku wydzielenia dróg dojazdowych innych niż określone liniami rozgraniczającymi, odległość budynków od tych dróg ustala się na minimum 6m, h) dopuszcza się nadbudowę istniejących w dniu wejścia w życie planu budynków, pod warunkiem zachowania nieprzekraczalnej wysokości do kalenicy - 10m; 4) dopuszcza się poszerzenia dróg wynikające z ich rozbudowy lub przebudowy do parametrów technicznych zgodnych z ustalonymi klasami dróg; 5) dojazd do terenów dopuszcza się: a) z ustalonych liniami rozgraniczającymi dróg dojazdowych D.K(D)1 i wewnętrznych D.KDW1, D.KDW3, D.KDW4, b) dróg wewnętrznych i ciągów pieszo jezdnych wydzielanych na podstawie przeznaczenia uzupełniającego, c) z dróg bezpośrednio sąsiadujących z terenami od strony wschodniej i zachodniej, będących poza obszarem opracowania planu, d) dopuszcza się utrzymanie wjazdów z gminnej drogi dojazdowej, położonej po stronie południowej poza granicą planu, istniejących w dniu wejścia w życie planu. 2. Dla terenów oznaczonych symbolami D.MU1 i D.MU2 ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza oraz zabudowa usługowa; 2) przeznaczenie uzupełniające: a) zieleń urządzona, b) tereny wód, w tym cieków wodnych i rowów melioracyjnych, c) zabudowa zagrodowa istniejąca w dniu wejścia w życie planu, d) dojścia, dojazdy i parkingi, e) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej; 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: a) wysokość nowobudowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 10m licząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy dachu, b) w istniejących remontowanych budynkach przekraczających wskaźniki podane powyżej dopuszcza sięzachowanie istniejącej wysokości, c) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę maksymalnie do 50% powierzchni działek, d) ustala się wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 40% powierzchni działki, e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,8, f) ustala się jako obowiązujące stosowanie połaci dachowych od 35 do 45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza się dachy wielospadowe i mansardowe; w parterowej zabudowie garażowej, gospodarczej, usługowej dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe, g) dopuszcza się stosowanie innych dachów, pod warunkiem realizowania inwestycji jako zespół takich budynków, przynajmniej na odcinku drogi pomiędzy najbliższymi skrzyżowaniami lub zespołu zabudowy składającej się minimum z 4 budynków, realizowanych według jednolitej koncepcji architektonicznej, h) ustala się linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, przy czym, jeżeli istniejące budynki wykraczają poza ustalone linie zabudowy dopuszcza się ich remonty bez możliwości rozbudowy poza ustalone linie zabudowy, natomiast w przypadku wydzielenia dróg dojazdowych innych niż określone liniami rozgraniczającymi, odległość budynków od tych dróg ustala się na minimum 6m; 4) dopuszcza się poszerzenia dróg wynikające z ich rozbudowy lub przebudowy do parametrów technicznych zgodnych z ustalonymi klasami dróg; 5) dojazd do terenów dopuszcza się: a) z ustalonych liniami rozgraniczającymi dróg dojazdowych D.K(D)1 i wewnętrznych D.KDW1, D.KDW2, D.KDW4, D.KDW5, b) dróg wewnętrznych i ciągów pieszo jezdnych wydzielanych na podstawie przeznaczenia uzupełniającego, c) dopuszcza się utrzymanie wjazdów z gminnej drogi dojazdowej, położonej po stronie południowej poza granicą planu, istniejących w dniu wejścia w życie planu. 3. Dla terenów oznaczonych symbolami D.Zn1, D.Zn2, D.Zn3, D.Zn4 i D.Zn5 ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni niskiej; 2) dopuszcza się urządzenia, obiekty i sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem, że urządzenia takiej jak szafy złączy energetycznych dla zabudowy w sąsiedztwie dopuszcza się wyłącznie w północnej granicy terenu; 3) ustala się zakaz zabudowy terenu.
.
Oferta nr 17690346 wysłana z systemu LocumNet Online

Szczegóły

Numer oferty 17690346
Typ oferty Grunty - działka budowlana
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 320 000 PLN
Cena za m2 213 PLN
Powierzchnia 1 500 m2
Miejscowość Lutynia
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Ulica/Osiedle Słoneczna
Powiat średzki
Gmina Miękinia