Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), dalej: RODO, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Agnieszka Bernacka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BERNACKA Biuro Nieruchomości Agnieszka Bernacka, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stabłowicka 56, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 189453, NIP 899 181 77 45, tel. 601 766 484, e-mail: nieruchomosci@bernacka.pl

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:

– w celu wykonania umowy pośrednictwa,

– w celu prowadzenia rachunkowości, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu,

– w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu;

– w celach marketingowych naszego biura, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (marketing bezpośredni), jak również na podstawie Pani/Pana zgody;

– w celu umożliwienia przesyłania ofert handlowych na adres e-mail lub za pośrednictwem sms

– w celu przekazania podmiotom współpracującym na podstawie uzyskanej zgody.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe wynikające z umowy pośrednictwa będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 10 lat od wygaśnięcia umowy pośrednictwa wskazanej w nagłówku,

Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych:

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, wyłącznie na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody: firmom pośrednictwa kredytowego, deweloperom. Do Pana/Pani danych osobowych mają dostęp firmy rachunkowe, informatyczne, dostawcy oprogramowania. Wszystkie dane przekazywane są zgodnie z prawem, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani też nie będą profilowane.

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

-jeśli przetwarzanie wymagało zgody – prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub podany w nagłówku adres e-mailowy.

-prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingu bezpośredniego albo ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu

-prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych (wykonamy to polecenie, jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe).