Super działka z pozwoleniem na budowę Chrzanów

Działka budowlana na sprzedaż, Chrzanów

335 000 PLN

223 PLN/m2

Karolina Winiarska
nr licencji: 24507
737 403 024
737403024
nieruchomosci@bernacka.pl

Opis

Polecam działkę budowlaną nr 198/1 o powierzchni 1500 m2  w Chrzanowie, gmina Kobierzyce, powiat Wrocławski. Nieruchomość posiada pozwolenie na budowę budynku jednorodzinnego wolnostojącego z garażem. Planowana zgodna z projektem powierzchnia użytkowa budynku 200 m2. 

Działka objęta planem zagospodarowania przestrzennego z symbolem 8MN- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Udział w drodze dojazdowej. W sąsiedztwie zabudowa jednorodzinna.
Działka ogrodzona siatką leśną. Wymiary działki :33x46 m2.
Prąd i woda w drodze przy działce. Kanalizacja w drodze planowana w 2023 roku.

Idealna lokalizacja! Bardzo ładna okolica. Prężnie rozwijająca się gmina z perspektywami. W pobliskiej miejscowości szkoła, poczta, liczne sklepy, apteka, ośrodek zdrowia.

Polecam i zapraszam na prezentację.
BERNACKA BN Karolina Winiarska 737 403 024. .
Pełna oferta biura na bernacka.
W ramach naszej usługi zapewniamy profesjonalną pomoc i obsługę prawną transakcji!
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu prawa, lecz mają jedynie charakter informacyjny. Zdjęcia i opisy użyte w tej prezentacji stanowią własność w świetle prawa autorskiego


Treść uchwały dla symbolu 8MN
§ 15. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami od 1MN do 15MN, dla których obowiązują następujące ustalenia:1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;2) przeznaczenie uzupełniające:a) usługi z zakresu: finansów, gastronomii i rozrywki, handlu detalicznego, niepublicznych usług oświaty, obsługi firm i klienta, usług drobnych, niepublicznych usług zdrowia i opieki społecznej,b) zieleń urządzona,c) infrastruktura techniczna.2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:1) budynki mieszkalne jednorodzinne w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym;2) dopuszcza się lokalizowanie usług w lokalach użytkowych budynku mieszkalnego, w pomieszczeniach dobudowanych lub w wolnostojących budynkach usługowych;3) w przypadku wprowadzenia usług ich powierzchnia całkowita nie może przekroczyć 50m2, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5;4) w przypadku niepublicznych usług oświaty powierzchnia całkowita nie może przekroczyć 150m2;5) w przypadku handlu detalicznego powierzchnia sprzedaży nie może przekroczyć 150m2;6) dla budynków lub ich części istniejących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, a niespełniających parametrów i wskaźników określonych w niniejszej uchwale dopuszcza się ich remont i odbudowę;7) wskaźniki intensywności zabudowy:a) minimalny = 0,b) maksymalny = 0,80;8) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 40%;9) ustala się wskaźnik co najmniej 500m2 powierzchni działki budowlanej na 1 lokal mieszkalny;10) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej:11) gabaryty i wysokość zabudowy:a) wysokość budynków:- w granicach strefy `B` ochrony konserwatorskiej: maksymalnie 9m, przy czym budynki gospodarcze i garaże wolnostojące nie więcej niż 7m,- poza granicami strefy `B` ochrony konserwatorskiej: maksymalnie 12m, przy czym budynki gospodarcze i garaże wolnostojące nie więcej niż 7m,b) wysokość budowli:- wiaty i altany: maksymalnie 5m,- pozostałe: maksymalnie 15m, z zastrzeżeniem §6;12) zasady kształtowania dachów:a) w granicach strefy `B` ochrony konserwatorskiej - dachy dwuspadowe lub wielospadowe (z wyraźnie zaznaczoną kalenicą), o symetrycznym układzie połaci dachowych, o spadkach od 38° do 45°, kryte dachówką, w matowym kolorze ceglastym lub brązowym,b) poza granicami strefy `B` ochrony konserwatorskiej - dachy dwuspadowe lub wielospadowe (z wyraźnie zaznaczoną kalenicą), o symetrycznym układzie połaci dachowych od 25° do 45°, kryte dachówką, blachodachówką lub blachą na rąbek stojący, z wyłączeniem gontu papowego i papy, w kolorach: ceglastym, brązowym, szarym lub czarnym,c) symetrię dachu dla budynków wielobryłowych należy zapewnić w odniesieniu do całej bryły budynku lub odrębnie dla poszczególnych brył budynku (względem ich kalenic),d) dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych nie dotyczą lukarn, świetlików, zadaszeń wejść do budynków, tarasów, werand oraz dobudowanych do bryły budynku mieszkalnego: wiat, budynków gospodarczych i garażowych,e) suma powierzchni tarasów, balkonów oraz powierzchni wszystkich elementów dachu nie spełniających ustaleń, o których mowa w lit. a i b nie może być większa niż 35% mierzonej w rzucie poziomym powierzchni dachu budynku.13) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w następujących odległościach, zgodnie z rysunkiem planu:a) 4m - 14,5m od linii rozgraniczających drogi publicznej klasy lokalnej KDL,b) 0m - 8m od linii rozgraniczających dróg publicznych klasy dojazdowej KDD,c) 5m - 6m od linii rozgraniczającej dróg gospodarczych transportu rolnego KDg,d) 5m - 6m od linii rozgraniczającej dróg wewnętrznych KDW,e) 4m - 7m od linii rozgraniczających terenów wód powierzchniowych śródlądowych WS.3. Minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych:1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej: 1000m2;2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej: 750m2;3) dopuszcza się, aby nie więcej niż jedna nowo wydzielana działka budowlana spośród działek wydzielanych z danej działki miała pomniejszone o 10% minimalne wielkości, określone w pkt 1 i 2.


Oferta nr 18410346 wysłana z systemu LocumNet Online

Szczegóły

Numer oferty 18410346
Typ oferty Działka budowlana
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 335 000 PLN
Cena za m2 223 PLN
Powierzchnia 1 500 m2
Miejscowość Chrzanów
Ulica/Osiedle Lipowa
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat wrocławski
Gmina Kobierzyce
Własność własność
Dojazd utwardzona/szutrowa
Ogrodzenie siatka
Kształt działki prostokat
Położony w na wsi